Magistritöö seminar

Ettevalmistused magistritööks

Minu magistritöö teemavaldkond on seotud lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppe õpilastega, nende digipädevustega ja haridustehnoloogiaga. Mõtted on veidi erinevad. Seega esialgne teemade sõnastus oleks:

 • Lihtsustatud õppekavaga õpilaste digipädevuste kujundamine, lõimimine õppeainetesse.
 • Kuidas haridustehnoloogia toetab lihtsustatud õppekavaga õpilasi?
 • Millised digipädevused on saavutatavad lihtsustatud õppekavaga õpilastele? (võttes aluseks õpilaste digipädevusmudeli)

 

Miks selline teemavalik?

Siin on mitu põhjust:

 • Mu igapäevane töö on tihedalt seotud lihtsustatud õppe õpilastega ja tehnoloogia kasutamisega. Kuna 2014 aastal lisandus riiklikesse õppekavadesse digipädevus ja selle kujundamise oskust peetakse oluliseks ka Eesti elukestva õppe strateegias 2020, siis minul on huvi ja soov uurida, kas ja kuidas on digipädevused saavutatavad lihtsustatud õppe õpilastele.
 • Nagu selgus ka magistsritöö seminaris on see valdkond, mis puudutab lihtsustatud õppekavaga õpilasi vähe uuritud ehk katmata.

Teadusartilite kogumist alustasin DiscoveryTaylor & Francis – Education jaEducational Resource Information Center (ERIC) portaalist. Pean mainima, et päris kiiresti tekkis ahastus – ei leidnud midagi, millele võiks toetuda, millest kinni hakata …

 1. Facilitating Co-Teaching for Literacy in General Education Classrooms through Technology: Focus on Students with Learning Disabilities
 2. Assistive Technology: Empowering Students with Learning Disabilities
 3. Tech Tools for Students with Learning Disabilities: Infusion into Inclusive Classrooms
 4. Use of iPads and iPods for Academic Performance and Engagement of PreK–12 Students with Disabilities: A Research Synthesis
 5. Comparative Observations of Learning Engagement by Students With Developmental Disabilities Using an iPad and Computer: A Pilot Study
 6. Use of iPads and iPods for Academic Performance and Engagement of PreK–12 Students with Disabilities: A Research Synthesis
 7. iPadiCan: Trialling iPads to Support Primary and Secondary Students with Disabilities
 8. Enhancing Learning & Communication for Students with Special Needs
 9. Technology and the Writing Skills of Students with Learning Disabilities
 10. Technology and students with special educational needs: new opportunities and future directions
 11. The effectiveness of assistive technologies for children with special needs: a review of research-based studies
 12. Measuring Digital Skills across the EU: EU wide indicators of Digital Competence. Brussels
 13. DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe.
 14. DIGCOMP: Kuidas arendada ja mõista digipädevust Euroopas?
 15. Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus

 

Magistritöödega tutuvusin nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Ülikooli  magistritööde teemade andmebaasis. Pean taaskord tõdema, et mind tabas ahastus (või on asi minu, ei oska vajalikku infot otsida…). Tegin siiski mingi valiku:

Antud magistritöö uurimuse eesmärgiks on välja selgitada, millised on 3., 6. ja 9. klasside
õpilaste digipädevuse rakendamise eesmärgid nutiseadmeid kasutades õppetöös ja
igapäevaelus ning kas digipädevuse rakendamisel esineb seoseid õpilaste hoiakutega
nutiseadmete kasutamisse.

Uurimus on oma olemuselt kvantitatiivne. (K. Võsu)

 

 • Erki Aasamets. Digipädevuste kujundamine põhikoolis füüsika õpetamise kaudu.

Magistritöö koosneb viiest peatükist, millest esimene peatükk sisaldab endas pädevuse ja digipädevuse mõistete defineerimist. Lisaks käsitletakse digipädevuste standardeid ja sisaldust õppekavades. Teine peatükk annab ülevaate uuringu metoodikast, andmekogumismeetoditest, valimist ja andmete töötlusest. Kolmandas peatükis tegeletakse uurimistulemuste analüüsiga. Neljas peatükk hõlmab endast arutelu ja järeldusi ning järgnevate uuringute soovitusi. (E. Aasamets)

 

Magistritöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Teoreetilises osas annab autor ülevaate tahvelarvutite õppetöös kasutamise kohta valminud uurimustest, neis selgunud eeliste, puuduste kohta ja mõjust õpilaste õppimisele. Empiirilises osas kirjeldab autor valimit, mõõtevahendit ning uurimuse protseduuri. Seejärel toob autor välja tulemused, analüüsib neid ja arutleb nende üle. (A. Erdfeld)

(töö ei käsitle lihtsustatud õppe õpilasi).

 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti koolide näitel teise kooliastme klassiõpetajate arvamused tahvelarvuti, kui õppevahendi kohta ja välja tuua selle kasutamisega seotud eelised ja probleemid.

Töö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas annab töö autor ülevaate tahvelarvutitest ja nende kasutamisest hariduses. Samuti kirjeldab, tuginedes varasematele uurimustele, tahvelarvuti kasutamisega seotud eeliseid ja probleeme. Empiirilises osas kirjeldab autor valimit, mõõtevahendit ja protseduuri ning toob välja intervjuudest ilmnenud tulemused. (M. Näkk)

 

Hetkel on tunne, et olen nö ummikus. Ehk paar päeva “asjaga mitte tegelemine” toob uued võimalused, kuidas alustada 🙂

 

Kodutöö link

 

Liia Suup

14.02 2017